Konkurs na Dyrektora Kartuskiego Centrum Kultury

Burmistrz Kartuz ogłasza konkurs 

na stanowisko Dyrektora  Kartuskiego Centrum Kultury 

w Kartuzach

I. Wymagania stawiane kandydatom, którzy przystępują do konkursu:

1. Wymagania obowiązkowe:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. co najmniej 5 – letni staż pracy, w tym 2-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub na samodzielnych stanowiskach wymagających zarządzania zespołem lub co najmniej 5-letni okres prowadzenia własnej działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na oferowanym stanowisku;
 4. przedstawienie autorskiego programu działania Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach na okres 3 lat przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych;
 5. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych;
 6. znajomość język angielskiego lub/i niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 7. stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku kierowniczym bez przeciwwskazań;
 8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 9. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
 10. brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289).

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy w podmiocie działającym w obszarze kultury lub edukacji lub turystyki lub sportu lub prowadzeniu własnej działalności artystycznej;
 2. kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista;
 3. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;
 4. predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem;
 5. doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi, sportowymi, seniorami oraz z innymi środowiskami twórczymi;
 6. doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury i sportu;
 7. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;
 8. prawo jazdy kat. B.
 9. znajomość języka kaszubskiego w stopniu komunikatywnym.

II. Warunki pracy na stanowisku:

 1. miejsce pracy: Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach;
 2. zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony od 3 do 5 lat;
 3. pełny wymiar czasu pracy;
 4. przewidywany termin zatrudnienia – do 3 miesięcy od rozstrzygnięcia naboru (nie szybciej niż 26 października 2021r.)

III. Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach;
 2. pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Kartuskim Centrum Kultury w Kartuzach;
 3. wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych;
 4. udzielanie upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Dyrektora Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach;
 5. prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;
 6. opracowywanie planów finansowych oraz wniosków inwestycyjnych i przedstawianie ich Organizatorowi;
 7. poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej;
 8. przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami.

IV. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach – list motywacyjny;
 2. życiorys cv
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. pisemny, autorski program działania Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach na okres 3 lat (do 10 stron);
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.);
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
 7. oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10.  oświadczenie o braku ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289);
 11. oświadczenie o treści:
  Na podstawie art. 6 ust. I lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Kartuzach reprezentowany przez Burmistrza Kartuz adres siedziby: ul. gen. J. Hallera 1, 83 – 300 Kartuzy, jako administratora, w celach rekrutacji na stanowisko Dyrektora Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach. Zostałam(łem) poinformowana(y) o możliwości dostępu do swoich danych do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie wycofana zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: gmina@poczta.kartuzy.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem
 12. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty).

V. Składanie dokumentów:

Oferty przystąpienia do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach” w terminie do 6 października 2021 r. (środa) do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy lub przesłać listownie na adres urzędu.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kartuzach. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

VI. Informacje dodatkowe:

 1. zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu;
 2. konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach przez Komisję powołaną przez Burmistrza Kartuz:
  I etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów;
  II etap: rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata – o terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie;
 3. przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 14 dni po upływie terminu składania ofert;
 4. informacje o warunkach organizacyjnych można uzyskać w Wydziale Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Urząd Miejski w Kartuzach, Kierownik Dariusz Las, tel. 58 694 52 48.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

ZARZĄDZENIE _Konkurs_Dyrektor_KCK_2021

Konkurs_Dyrektor__klauzula_info

Konkurs_Dyrektor_kwestionariusz

Konkurs_Dyrektor_zgoda_na_przetważanie

Konkurs_Dyrektor_oświadczenie