Konkurs plastyczny MOJE KASZUBY.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego

„Moje Kaszuby”.

REGULAMIN:

Regulamin konkursu plastycznego
„Moje Kaszuby” 2021

1. ORGANIZATORZY:
Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie

2. CELE KONKURSU:
• pobudzenie świadomości regionalnej,
• poszerzanie wiedzy o Kaszubach – poznanie elementów związanych z kulturą kaszubską,
• rozbudzenie i kształtowanie wyobraźni,
• inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki,
• integracja uczestników konkursu.

3. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do:
1) dzieci przedszkolnych
2) dzieci z klas I – III szkół podstawowych
3) dzieci z klas IV – VI szkół podstawowych
4) dzieci z klas VII – VIII szkół podstawowych
5) młodzieży szkół ponadpodstawowych

4. TEMAT KONKURSU:
Dla poszczególnych kategorii wiekowych obowiązują następujące tematy prac plastycznych:
1) dzieci przedszkolne – Krôsniãta, czyli kaszubskie krasnoludki
2) dzieci z klas I – III szkół podstawowych – Legenda pt. „Stworzenie Kaszub”, autor: Janusz Mamelski
3) dzieci z klas IV – VI szkół podstawowych – Balbina z IV B, autor: Danuta Stanulewicz lub „Mack”, autor: Janusz Mamelski (scenka z wybranej książki lub sama postać)
4) dzieci z klas VII – VIII szkół podstawowych – Królewianka Remusa
5) młodzież szkół ponadpodstawowych – „Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł”, autor: Hieronim Derdowski (wybrana scenka z książki lub postać pana Czarlińskiego)
5. PRACE PLASTYCZNE:
•Prace mogą być wykonywane w dowolnej technice plastycznej.
•Format prac: nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
•Pracę należy czytelnie opisać wg. wzoru:
Temat pracy, imię i nazwisko autora, grupa wiekowa, nazwa przedszkola-szkoły/klasa, nazwisko opiekuna (nauczyciela).

6. TERMINY I NAGRODY:
Prace należy dostarczyć do Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach, ul. Klasztorna 1, w nieprzekraczalnym terminie do 26.11.2021 r.
Finał konkursu nastąpi w dniu 03.12.2021 r. o godz. 12.00.
Nagrodami w konkursie są dyplomy i książki.

7. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:
Szkoły organizują eliminacje wewnętrzne, po których przysyłają na adres organizatora maksymalnie 3 prace z każdej grupy wiekowej uwzględnione na zgłoszeniu/zbiorczej liście uczestników. W przypadku zgłoszenia większej ilości prac, organizatorzy zastrzegają sobie prawo zakwalifikowania do konkursu trzech pierwszych prac ze zgłoszenia.
Organizatorzy powołują Jury, które ocenia prace w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Jury wybiera najlepsze prace z każdej kategorii. Werdykt Jury nie podlega negocjacjom.
Ocenie podlegać będą prace wykonane wyłącznie indywidualnie.

8. UWAGI KOŃCOWE:
Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia nagrodzonych prac do swojej dyspozycji. Pozostałe prace powinny być odebrane w terminie 2 tygodni od daty rozstrzygnięcia konkursu, w przeciwnym wypadku stają się własnością Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji na stronie KCK lub facebooku KCK nagrodzonych prac wraz z informacją o autorze.
Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody przez autora pracy lub jego prawnego opiekuna na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów w dowolny sposób w celach promocyjnych. Wszyscy uczestnicy konkursu lub w ich imieniu opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu.

9. KLAUZULA RODO
1. Administratorem danych jest Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach z siedzibą w Kartuzach, ul. Klasztorna 1, 83 – 300 Kartuzy, e-mail:biuro@centrum.kultury.pl, tel. 58 681 29 39.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu „Moje Kaszuby 2021” jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Zleceniobiorcy przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy Zleceniobiorca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji celu wymienionego w pkt. 3.

Informacji o konkursie udziela:
Aleksandra Lewna
Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach, ul. Klasztorna 1, 83-300 Kartuzy
tel. (58) 681 – 29 – 39