65.Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.

65.Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Wszystkich miłośników słowa, poezji, teatru i śpiewu Kartuskie Centrum Kultury zaprasza do udziału

w 65. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Konkurs adresowany jest do pasjonatów sztuki scenicznej i corocznie skupia najbardziej utalentowanych wykonawców z całej Polski.

 

Regulamin

 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą dla amatorów – otwartą dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni teatralnych i muzycznych oraz kierunku pedagogika muzyki/wychowanie muzyczne w wyższych uczelniach artystycznych i nieartystycznych.

 1. Warunki udziału w Konkursie są następujące:
 2. Przygotowanie repertuaru nieprezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju (dział II regulaminu); repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.
 3. Wypełnienie karty zgłoszenia uczestnika; złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyszczególnione w karcie działania organizatora, objęte i regulowane przepisami o ochronie danych osobowych.
 4. KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA należy złożyć w sekretariacie organizatora najniższego w województwie stopnia Konkursu – w terminie przez niego ustalonym.
 5. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji:
 6. przeglądy środowiskowe, miejskie, powiatowe;

drogę eliminacji – stopnie (środowiskowy, miejski, powiatowy) ustalają wojewódzcy organizatorzy konkursu.

ELIMINACJE GMINNO-POWIATOWE 6 MARCA (piątek) GODZ:10:30

Kartuskie Centrum Kultury

(zmiana daty z 5 na 6 marca !!!!)

 

wojewódzcy organizatorzy konkursu określają zasady kwalifikacji laureatów do przeglądu wyższego szczebla.

 1. przeglądy wojewódzkie – odbywają się w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2020 roku, dla wszystkich turniejów OKR;
 2. Przeglądy finałowe wraz z warsztatami odbywają się wg poniższego kalendarza:
 • turniej teatrów jednego aktora – 11 – 13 czerwca 2020 roku w Słupsku;
 • turniej poezji śpiewanej – 16 – 19 czerwca 2019 roku we Włocławku;
 • turnieje recytatorski i wywiedzione ze słowa 24 – 27 czerwca 2020 roku w Ostrołęce.
 1. OKR jest imprezą o charakterze artystyczno-edukacyjnym: organizatorzy wszystkich przeglądów zapewnią uczestnikom udział w zajęciach seminaryjnych i warsztatowych oraz możliwość indywidualnej rozmowy z członkami Sądów Konkursowych.
 2. Uczestnicy, a także ich opiekunowie – instruktorzy, nauczyciele – na każdym etapie Konkursu mają prawo zgłosić do organizatora właściwego etapu pytania, uwagi i propozycje we wszystkich sprawach związanych z OKR, z wyłączeniem werdyktu, który pozostaje w kompetencji sądu konkursowego.

 

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów.

TURNIEJ RECYTATORSKI

Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:

– młodzieży szkół ponadpodstawowych;

– dorosłych.

 1. Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę.
 2. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.

Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.

Repertuar obejmuje:

– 3 utwory śpiewane

– 1 utwór recytowany.

W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:

– wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;

– przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;

– uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.

Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).

Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

 1. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
 2. Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu.

Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.

Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu – występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.

Obowiązują następujące zasady:

 1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
 2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)
 3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).

Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

 

 1. Do oceny wykonawców powołane zostaną przez organizatorów przeglądów Sądy Konkursowe, właściwe dla stopnia przeglądu.
 2. W skład Sądów wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji, kultury mowy, literatury, reżyserii oraz muzyki.
 3. W skład Sądów stopnia wojewódzkiego powinni wejść:

– przedstawiciel organizatorów przeglądów niższego stopnia;

– przedstawiciel krajowego komitetu organizacyjnego.

 1. Nie mogą być jurorami:
 2. wykonawcy uczestniczący w Konkursie;
 3. instruktorzy – w przeglądzie, w którym biorą udział ich recytatorzy.
 4. Sądy Konkursowe dokonują oceny wg następujących kryteriów:

– dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do

możliwości wykonawczych uczestnika);

– interpretacja utworów;

– kultura słowa;

– ogólny wyraz artystyczny.

W turnieju wywiedzione ze słowa Sądy Konkursowe uwzględnią ponadto:

– celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku,

elementów scenografii i innych) wspomagających interpretację;

– kompozycję sceniczną występu.

W turnieju teatrów jednego aktora Sądy Konkursowe uwzględnią również:

– opracowanie dramaturgiczne;

– opracowanie reżyserskie;

– wykonanie zadań aktorskich;

– pozasłowne elementy spektaklu – scenografia, muzyka.

W turnieju poezji śpiewanej Sądy Konkursowe uwzględnią także:

– zgodność muzyki z charakterem wiersza;

– muzykalność i warunki głosowe wykonawcy;

– wartości artystyczne muzyki.

 1. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Sądu Konkursowego – wszystkich uczestników przeglądu.
 2. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji członków Sądu Konkursowego.

W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.

 1. Decyzja Sądu jest ostateczna.
 2. Sąd konkursowy ma obowiązek uzasadnienia werdyktu ogólnego.
 3. Uczestnicy mają prawo zwracania się do Sądu Konkursowego o uzasadnienie oceny swojej prezentacji. Miejsce i formę spotkania z jurorami określa organizator przeglądu.

IV.

 1. Kwalifikacja wykonawców do przeglądów stopnia wyższego jest zgodna z hierarchią miejsc ustaloną przez Sądy konkursowe.
 2. Z przeglądów wojewódzkich Sądy konkursowe typują:

– w turnieju recytatorskim – do 3 wykonawców;

– w turnieju wywiedzione ze słowa – 1 wykonawcę;

– w turnieju teatrów jednego aktora – 1 wykonawcę oraz rekomendują dodatkowo 1 wykonawcę – przesyłając rejestrację video jego spektaklu – na adres organizatora spotkania finałowego;

– w turnieju poezji śpiewanej – 1 wykonawcę oraz rekomendują dodatkowo 3 wykonawców – przesyłając rejestrację prezentacji na adres organizatora spotkania finałowego.

Do udziału w przeglądzie finałowym turnieju recytatorskiego zaproszeni będą laureaci Konkursu Recytatorskiego KRESY’2019 dla Polaków z Zagranicy.

W finałach 65. OKR wezmą udział laureaci konkursów przeprowadzonych w Wojsku Polskim oraz w Polskim Związku Niewidomych, które mają status przeglądu wojewódzkiego.

 

Uczestnicy przeglądów wszystkich stopni otrzymają dyplomy i upominki ufundowane przez sponsorów i organizatorów.

Najlepsi uczestnicy przeglądów finałowych mogą otrzymać:

w turnieju recytatorskim i turnieju wywiedzione ze słowa

– 2 nagrody główne – w obu kategoriach w turnieju recytatorskim;

– nagrodę za szczególnie odkrywczą interpretację poezji:

– nagrodę główną w turnieju wywiedzione ze słowa;

– nagrodę publiczności;

– nagrody i wyróżnienia za twórcze poszukiwania interpretacyjne;

 1. w turnieju teatrów jednego aktora

– nagrodę główną;

– nagrodę publiczności;

– nagrody specjalne za reżyserię, aktorstwo, scenariusz.

Laureaci będą zaproszeni do udziału poza konkursem w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora oraz innych przeglądach teatrów jednoosobowych.

 1. w turnieju poezji śpiewanej

– nagrodę główną;

– nagrodę publiczności;

– nagrody i wyróżnienia za interpretację i kompozycję.

– nagrodę specjalną im. Pawła Bartłomieja Greca.

– zaproszenie (dotyczy laureatów) do udziału w Spotkaniach Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie oraz innych przeglądach poezji śpiewanej.

 1. W przeglądach finałowych wykonawców oceniają Sądy Konkursowe powołane na wniosek RADY ARTYSTYCZNEJ Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Prosimy jak co roku , o zwrócenie uwagi recytatorom na potrzebę starannego wypełnienia kart,podania adresów i telefonów kontaktowych, autorów( w tym także tłumaczy) i tytułów przygotowanego repertuaru.

Dokumenty do pobrania:

Karta Poezji Śpiewanej 2020

Karta  Recytatorska 2020

Karta Teatr Jednego Aktora 2020

Regulamin 2020

Zapraszamy do udziału.