K𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬 𝐩𝐥𝐚𝐬𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧y „𝐌𝐨𝐣𝐞 𝐊𝐚𝐬𝐳𝐮𝐛𝐲” 𝟐𝟎𝟐𝟐

Zapraszamy do udziału w konkursie 🎨 🖍

 Moje Kaszuby 2022

𝐑𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐮 𝐩𝐥𝐚𝐬𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞𝐠𝐨 „𝐌𝐨𝐣𝐞 𝐊𝐚𝐬𝐳𝐮𝐛𝐲” 𝟐𝟎𝟐𝟐
𝟏. 𝐎𝐑𝐆𝐀𝐍𝐈𝐙𝐀𝐓𝐎𝐑𝐙𝐘:
Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie
𝟐. 𝐂𝐄𝐋𝐄 𝐊𝐎𝐍𝐊𝐔𝐑𝐒𝐔:
• pobudzenie świadomości regionalnej,
• poszerzanie wiedzy o Kaszubach – poznanie elementów związanych z kulturą kaszubską,
• rozbudzenie i kształtowanie wyobraźni,
• inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki,
• integracja uczestników konkursu.
𝟑. 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐘 𝐊𝐎𝐍𝐊𝐔𝐑𝐒𝐔:
Konkurs adresowany jest do:
1) dzieci przedszkolnych
2) dzieci z klas I – III szkół podstawowych
3) dzieci z klas IV – VI szkół podstawowych
4) dzieci z klas VII – VIII szkół podstawowych
5) młodzieży szkół ponadpodstawowych
𝟒. 𝐓𝐄𝐌𝐀𝐓 𝐊𝐎𝐍𝐊𝐔𝐑𝐒𝐔:
Dla poszczególnych kategorii wiekowych obowiązują następujące tematy prac plastycznych:
𝟭) 𝑑𝑧𝑖𝑒𝑐𝑖 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑠𝑧𝑘𝑜𝑙𝑛𝑒 – 𝐾𝑎𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑘𝑎𝑠𝑧𝑢𝑏𝑠𝑘𝑎
𝟮) 𝑑𝑧𝑖𝑒𝑐𝑖 𝑧 𝑘𝑙𝑎𝑠 𝐼 – 𝐼𝐼𝐼 𝑠𝑧𝑘𝑜́ł 𝑝𝑜𝑑𝑠𝑡𝑎𝑤𝑜𝑤𝑦𝑐ℎ – 𝑃𝑟𝑧𝑦𝑟𝑜𝑑𝑎 𝐾𝑎𝑠𝑧𝑢𝑏
𝟯) 𝑑𝑧𝑖𝑒𝑐𝑖 𝑧 𝑘𝑙𝑎𝑠 𝐼𝑉 – 𝑉𝐼 𝑠𝑧𝑘𝑜́ł 𝑝𝑜𝑑𝑠𝑡𝑎𝑤𝑜𝑤𝑦𝑐ℎ – 𝑊𝑎𝑧̇𝑛𝑒 𝑧𝑎𝑏𝑦𝑡𝑘𝑖 𝑛𝑎 𝐾𝑎𝑠𝑧𝑢𝑏𝑎𝑐ℎ
𝟰) 𝑑𝑧𝑖𝑒𝑐𝑖 𝑧 𝑘𝑙𝑎𝑠 𝑉𝐼𝐼 – 𝑉𝐼𝐼𝐼 𝑠𝑧𝑘𝑜́ł 𝑝𝑜𝑑𝑠𝑡𝑎𝑤𝑜𝑤𝑦𝑐ℎ – 𝐿𝑒𝑔𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑡. „𝐽𝑎𝑘 𝑚𝑜̂ł𝑖 𝑘𝑎𝑠𝑧𝑒̈𝑏𝑠𝑐𝑧𝑖 𝑠𝑝𝑖𝑒́𝑤𝑜̂𝑘 𝑑𝑜 𝑛𝑖𝑒𝑏𝑎 𝑠𝑎̃ 𝑑𝑜𝑠𝑡𝑜̂ł”
𝟱) 𝑚ł𝑜𝑑𝑧𝑖𝑒𝑧̇ 𝑠𝑧𝑘𝑜́ł 𝑝𝑜𝑛𝑎𝑑𝑝𝑜𝑑𝑠𝑡𝑎𝑤𝑜𝑤𝑦𝑐ℎ – 𝐾𝑎𝑠𝑧𝑢𝑏𝑠𝑘𝑖𝑒 𝑘𝑜𝑟𝑧𝑒𝑛𝑖𝑒 𝐽𝑜́𝑧𝑒𝑓𝑎 𝑊𝑦𝑏𝑖𝑐𝑘𝑖𝑒𝑔𝑜
𝟓. 𝐏𝐑𝐀𝐂𝐄 𝐏𝐋𝐀𝐒𝐓𝐘𝐂𝐙𝐍𝐄:
•Prace mogą być wykonywane w dowolnej technice plastycznej.
•Format prac: nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
•Pracę należy czytelnie opisać wg. wzoru:
Temat pracy, imię i nazwisko autora, grupa wiekowa, nazwa przedszkola-szkoły/klasa, nazwisko opiekuna (nauczyciela).
𝟔. 𝐓𝐄𝐑𝐌𝐈𝐍𝐘 𝐈 𝐍𝐀𝐆𝐑𝐎𝐃𝐘:
Prace należy dostarczyć do Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach, ul. Klasztorna 1,
w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2022 r.
Finał konkursu nastąpi w dniu 06.12.2022 r. o godz. 12.00.
Nagrodami w konkursie są dyplomy i książki.
𝟕. 𝐙𝐀𝐒𝐀𝐃𝐘 𝐑𝐎𝐙𝐒𝐓𝐑𝐙𝐘𝐆𝐍𝐈𝐄̨𝐂𝐈𝐀 𝐊𝐎𝐍𝐊𝐔𝐑𝐒𝐔:
Szkoły organizują eliminacje wewnętrzne, po których przysyłają na adres organizatora maksymalnie 3 prace z każdej grupy wiekowej uwzględnione na zgłoszeniu/zbiorczej liście uczestników. W przypadku zgłoszenia większej ilości prac, organizatorzy zastrzegają sobie prawo zakwalifikowania do konkursu trzech pierwszych prac ze zgłoszenia.
Organizatorzy powołują Jury, które ocenia prace w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Jury wybiera najlepsze prace z każdej kategorii. Werdykt Jury nie podlega negocjacjom.
Ocenie podlegać będą prace wykonane wyłącznie indywidualnie.
𝟖. 𝐔𝐖𝐀𝐆𝐈 𝐊𝐎𝐍́𝐂𝐎𝐖𝐄:
Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia nagrodzonych prac do swojej dyspozycji. Pozostałe prace powinny być odebrane w terminie 2 tygodni od daty rozstrzygnięcia konkursu, w przeciwnym wypadku stają się własnością Kartuskiego Centrum Kultury
w Kartuzach. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji na stronie KCK lub facebooku KCK nagrodzonych prac wraz z informacją o autorze.
Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu
i wyrażeniem zgody przez autora pracy lub jego prawnego opiekuna na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów w dowolny sposób w celach promocyjnych. Wszyscy uczestnicy konkursu lub w ich imieniu opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu.
𝟗. 𝐊𝐋𝐀𝐔𝐙𝐔𝐋𝐀 𝐑𝐎𝐃𝐎
1. Administratorem danych jest Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach z siedzibą
w Kartuzach, ul. Klasztorna 1, 83 – 300 Kartuzy, e-mail:biuro@centrum.kultury.pl,
tel. 58 681 29 39.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu „Moje Kaszuby 2021” jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Zleceniobiorcy przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy Zleceniobiorca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji celu wymienionego w pkt. 3.
Informacji o konkursie udziela:
𝐀𝐥𝐞𝐤𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐋𝐞𝐰𝐧𝐚
𝐊𝐚𝐫𝐭𝐮𝐬𝐤𝐢𝐞 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮𝐦 𝐊𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐲 𝐰 𝐊𝐚𝐫𝐭𝐮𝐳𝐚𝐜𝐡, 𝐮𝐥. 𝐊𝐥𝐚𝐬𝐳𝐭𝐨𝐫𝐧𝐚 𝟏, 𝟖𝟑-𝟑𝟎𝟎 𝐊𝐚𝐫𝐭𝐮𝐳𝐲
𝐭𝐞𝐥. (𝟓𝟖) 𝟔𝟖𝟏 – 𝟐𝟗 – 𝟑𝟗