Regulamin Kina Kartuzy

REGULAMIN KINA KARTUZY (do pobrania: REGULAMIN_KINA_KARTUZY)
działającego przy KARTUSKIM CENTRUM KULTURY w KARTUZACH

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu towarów i realizacji usług w kinie pod nazwą„Kino KARTUZY” działającym przy Centrum Kultury w Kartuzach przy ul. Klasztornej 1, zwanym dalej: „Kino”.
 2. Zakup lub wykorzystanie biletu na seans w kinie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się zniniejszym Regulaminem i jednoczesnym zobowiązaniem do jego przestrzegania.
 3. Kasa biletowa Kina prowadzi sprzedaż,  przedsprzedaż i otwierana jest na 1h przed pierwszym seansem oraz 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
 4. Bilet jest ważny jedynie na wyznaczony seans filmowy albo na wskazane wydarzenie specjalne, w określonej sali oraz w dniu i o wyznaczonej godzinie. Godzina rozpoczęcia seansu, określona w repertuarze kina, cenniku lub innym przekazie, wskazuje moment udostępnienia sali kinowej osobie posiadającej ważny bilet.
 5. Jeden bilet uprawnia do udziału w seansie tylko jedną osobę.
 6. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
 7. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie.
 8. Za osoby małoletnie, przebywające na terenie Kina lub uczestniczące w Seansie czy wydarzeniu odpowiedzialność, w tym również materialną, ponoszą stosownie do właściwych przepisów prawa ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 9. Bilety ulgowe, w cenie obniżonej w stosunku do ceny biletu normalnego, przeznaczone są dla określonych kategorii wiekowych lub określonych kategorii osób mogą nabyć tylko osoby spełniające kryteria, a w szczególności po okazaniu odpowiedniego dokumentu, w tym dokumentu tożsamości. W przypadku nie okazania odpowiedniego dokumentu w kasie kina lub podczas kontroli biletu, klient jest zobowiązany do dokonania w kasie kina dopłaty do ceny biletu normalnego.
 10. Bilety na seanse filmowe przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć tylko osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu tożsamości. Powyższe zasady obowiązują odpowiednio przy wpuszczaniu na seans filmowy.
 11. Dziecko w wieku do 3 lat, o ile nie zajmuje oddzielnego miejsca, może przebywać na sali kinowej pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna w ramach jego biletu. Powyższa zasada nie dotyczy seansów, które są przeznaczone dla dzieci, w szczególności seansów w ramach poranków filmowych dla dzieci.
 12. Zwrotu lub zamiany biletu zakupionego w kasie kina można dokonać najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem seansu na jaki został on zakupiony, okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym. Zwrot lub zamiana biletu możliwa jest również w przypadku odwołania lub zmiany w repertuarze terminu seansu, jak również opóźnienia lub przerwy w jego emisji dłuższych niż 30 minut.
 13. Kino nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione w Kinie.
 14. Utracone, skradzione lub uszkodzone bilety nie podlegają wymianie. Klient bez ważnego biletu nie zostanie na salę wpuszczony, a w momencie kontroli i nie posiadania przy sobie ważnego biletu może zostać poproszony o opuszczenie obiektu.
 1. Na terenie Kina bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, filmowania, jak również dokonywania nagrań video i audio w trakcie projekcji filmowych. Kopiowanie lub próba skopiowania jakiegokolwiek filmu, ścieżki dźwiękowej lub innych materiałów chronionych prawami autorskimi prezentowanych w sali projekcyjnej i ich dalsze rozpowszechnianie stanowi poważne przestępstwo. Każde złamanie tego zakazu będzie zgłaszane organom ścigania.
 2. Zabronione jest blokowanie dróg ewakuacyjnych, w tym w szczególności zajmowanie miejsc na schodach i w przejściach przed rzędami.
 3. Na całym terenie Kina obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania tzw. e-papierosów i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu.
 4. Na terenie Kina obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz produktów spożywczych niezakupionych w barze Kina.
 5. Zabronione jest wnoszenie na teren Kina broni, przedmiotów i substancji niebezpiecznych, łatwopalnych, żrących lub odurzających.
 6. Osobybędącepodwpływemalkoholulubinnychsubstancjiodurzającychmogąniezostaćwpuszczone na teren Kina, zaś obsługa kina może w takiej sytuacji odmówić sprzedania biletu i produktów barowych.
 7. Osobyuczestniczącewseansiefilmowymzobowiązanesądowyłączenianaczasjegotrwania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk.
 8. Na terenie Kina zabronione jest prowadzenie akwizycji, handlu i żebractwa.
 9. Osoby, których zachowanie zakłóca porządek Kina lub odbiór seansu pozostałym widzom, a także osoby zachowujące się sprzecznie z postanowieniami pkt. 16-23 Regulaminu mogą zostać wezwane przez obsługę Kina do zaniechania ww. działań, zaś w przypadku braku odpowiedniej reakcji, mogą być wyproszone z Kina przez obsługę.
 10. Kino zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany terminu wyświetlania filmu lub zastąpienia go innym filmem lub projekcją.
 11. W przypadkuzaistnienia nieprzewidzianych okolicznościpowodujących koniecznośćdokonania zmianw bieżącym repertuarze lub konieczność odwołania seansu, kasa Kina dokonuje zwrotu pieniędzy za zakupione bilety.
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez Kino usług należy zgłaszać do obsługi kina lub naadresbiuro@centrum.kultury.pl Reklamacjebędąrozpatrywanewterminie 14dniodichzłożenia.
 13. Kino nie ponosi odpowiedzialności za błędy w repertuarze opublikowanym w prasie drukowanej lub upublicznionymw zewnętrznych serwisach internetowych.
 14. Prosimyozgłaszanieobsłudzekinawszelkichuwag,równieżwzakresieniewłaściwej jakościdźwiękulub obrazu wyświetlanego filmu jeszcze podczas projekcji. Informujemy, że zaniechanie tego obowiązku, może spowodować brak późniejszej możliwości potwierdzenia zasadności składanych zastrzeżeń, a co zatymidzieuwzględnieniaPaństwa reklamacji.
 15. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 4 widzów. Ostatni seans wyświetlany jest dla minimum 6 widzów.
 16. Kino zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym zmieniony Regulamin zamieszczony zostanie na stronie internetowej oraz w Kinie.