Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym MOJE KASZUBY

 Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu „Moje Kaszuby”

Regulamin konkursu plastycznego

„Moje Kaszuby” 2023

ORGANIZATORZY:

Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie

CELE KONKURSU:

pobudzenie świadomości regionalnej,

poszerzanie wiedzy o Kaszubach – poznanie elementów związanych z kulturą kaszubską,

rozbudzenie i kształtowanie wyobraźni,

inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki,

integracja uczestników konkursu.

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do:

1) dzieci przedszkolnych

2) dzieci z klas I – III szkół podstawowych

3) dzieci z klas IV – VI szkół podstawowych

4) dzieci z klas VII – VIII szkół podstawowych

5) młodzieży szkół ponadpodstawowych

TEMAT KONKURSU:

Dla poszczególnych kategorii wiekowych obowiązują następujące tematy prac plastycznych:

1) dzieci przedszkolne – Werónka z serii książek Aleksandry i Dariusza Majkowskich

2) dzieci z klas I – III szkół podstawowych – Wiejska chata na Kaszubach

3) dzieci z klas IV – VI szkół podstawowych – Morze kaszubskie

4) dzieci z klas VII – VIII szkół podstawowych – W kaszubskich borach i lasach

5) młodzież szkół ponadpodstawowych – Ideologia Antoniego Abrahama

PRACE PLASTYCZNE:

Prace mogą być wykonywane w dowolnej technice plastycznej.

Format prac: nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.

Pracę należy czytelnie opisać wg. wzoru:

Temat pracy, imię i nazwisko autora, grupa wiekowa, nazwa przedszkola-szkoły/klasa, nazwisko opiekuna (nauczyciela).

TERMINY I NAGRODY:

Prace należy dostarczyć do Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach, ul. Klasztorna 1,
w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2023 r.

Finał konkursu nastąpi w dniu 08.12.2023 r. o godz. 11.00.

Nagrodami w konkursie są dyplomy i książki.

ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Szkoły organizują eliminacje wewnętrzne, po których przysyłają na adres organizatora maksymalnie 3 prace z każdej grupy wiekowej uwzględnione na zgłoszeniu/zbiorczej liście uczestników. W przypadku zgłoszenia większej ilości prac, organizatorzy zastrzegają sobie prawo zakwalifikowania do konkursu trzech pierwszych prac ze zgłoszenia.

Organizatorzy powołują Jury, które ocenia prace w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Jury wybiera najlepsze prace z każdej kategorii. Werdykt Jury nie podlega negocjacjom.

Ocenie podlegać będą prace wykonane wyłącznie indywidualnie.

UWAGI KOŃCOWE:

Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia nagrodzonych prac do swojej dyspozycji. Pozostałe prace powinny być odebrane w terminie 2 tygodni od daty rozstrzygnięcia konkursu, w przeciwnym wypadku stają się własnością Kartuskiego Centrum Kultury
w Kartuzach. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji na stronie KCK lub facebooku KCK nagrodzonych prac wraz z informacją o autorze.

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu
i wyrażeniem zgody przez autora pracy lub jego prawnego opiekuna na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów w dowolny sposób w celach promocyjnych. Wszyscy uczestnicy konkursu lub w ich imieniu opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu.

KLAUZULA RODO

Administratorem danych jest Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach z siedzibą

w Kartuzach, ul. Klasztorna 1, 83 – 300 Kartuzy, e-mail:biuro@centrum.kultury.pl, tel. 58 681 29 39.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu „Moje Kaszuby 2023” jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Zleceniobiorcy przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy Zleceniobiorca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji celu wymienionego w pkt. 3.

Informacji o konkursie udziela:

Aleksandra Lewna

Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach, ul. Klasztorna 1, 83-300 Kartuzy

tel. (58) 681 – 29 – 39, 797 597 774